Posisjoner deg med GeoLofoten

Tjenester

Oppmålingsforretninger

GeoLofoten har inngått kontrakt om utførelse av oppmålingsforretninger med Vestvågøy kommune.

Spørsmål ang. oppmålingsforretninger kontakt Roar Lindgaard.
E-post: rl@geolofoten.no
Tlf: 907 99 456

Landmåling

GeoLofoten utfører alle typer oppdrag innenfor landmåling med GPS, totalstasjon og drone. GeoLofoten måler inn og stikker ut det meste. Blant annet

  • sette ut og kontrollere plassering av bygg.
  • kartlegge terreng under planleggingsfase, levere kotekart, 3D terrengmodell, ortofoto og situasjonskart for å suppelementere eksisterende kartgrunnlag.
  • måle inn terreng før og etter utført jobb for masseberegninger.
  • måle inn objekter til as built dokumentasjon.

Bygg- og anleggsstikking

GeoLofoten stikker ut akser, boltegrupper, vegger, oppstikk og annet relatert til bygg og anlegg ut fra digitale tegninger. GeoLofoten georefererer digitale tegninger til riktig koordinater for stikningsdata, samt konvertere mellom UTM – NTM hvis nødvendig.

Vann og avløp ledningssøk

GeoLofoten har utviklet en metode for nøyaktig kartlegging av vannrør. Metoden kan lokalisere vannledninger, finne anboringer, lekkasjer samt tilstand på ledninger. Med denne metoden kan posisjon og dybde kartlegges. Metoden er patentbeskyttet.
GeoLofoten søker opp både vann og avløpsledninger.

As built, NVDB, FKB dokumentasjon

GeoLofoten leverer as built dokumentasjon etter gjeldende sosi standarder, eller annet ønsket standardisert format.

Terrengmodeller

GeoLofoten kan måle inn og produsere 3D modeller med data fra drone eller tradisjonell innmåling med GPS/totalstasjon. Terrengmodell kan leveres på de fleste standardiserte formater.

Masseberegning

GeoLofoten utfører masseberegninger for sprenging, graving og fylling eller for beregning av uttak og/eller tilføring av masser. Massene beregnes ut fra innmålt terreng før og etter inngrep, eller fra innmålt terreng mot prosjektert høyde eller prosjektert terreng.

Drone

GeoLofoten har droner for innmåling av større områder. Ved bruk av drone genererer GeoLofoten ortofoto over område og en punktsky som gir en god digital terrengmodell.

Georadar

Georadar egner seg til å samle data på veier, broer og terreng som ikke er for ulent.
Les mer her.

Send forespørsel