Posisjoner deg med GeoLofoten

Detaljregulering

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Næringsareal Leknes nord

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Næringsareal Lekes nord, i Vestvågøy kommune.

Tiltakshaver er Magnussen Eiendom AS. Utførende plankonsulent er GeoLofoten AS.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til kj@geolofoten.no innen 13.03.2023

Planområde

Initielt var det omsøkte planområdet begrenset til eiendom 20/71, men ble etter føringer fra kommunen utvidet til hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10.

Planområdet fremstår av kartet under.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planutredningen er å tilrettelegge for næringsareal på 20/71 og enkelte omkringliggende tomter. Et annet mål med utredningen er å få en sammenhengende reguleringsplan for hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10.

Konsekvensutredning

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltakene vil være i tråd med overordnet plan.

Planutvalgets vedtak

PL-019/18 Vedtak:
Vestvågøy kommune er positiv til igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av næringsarealer i
Bolleveien 5-13 (endret navn til Næringsareal Leknes nord). Følgende føringer skal gjelde for det videre planarbeidet:

 1. Planområdet utvides til å omfatte hele området mellom Lufthavnveien, Lufthavn og E10, som
  skissert i saksfremlegget.
 2. Det tillates ikke etablering av flere boliger i området.
 3. Det skal tas hensyn til eventuelle utvidelsesplaner av Leknes lufthavn.
 4. Ved behov for etablering av teknisk infrastruktur, som skal overtas av kommunen, skal det inngås
  utbyggingsavtale.
 5. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, men planforslagets konsekvenser må
  belyses i planbeskrivelsen.
 6. Avrenning av overvann til Skulbruvatnet skal unngås.
 7. Reguleringsbestemmelser for næringsarealene sør fra planområdet skal være førende når det
  gjelder utnyttelsesgrad, byggehøyde mm.
 8. Det skal legges større vekt på arkitektonisk utforming materialvalg, der næringsområdet vil fungere
  som inngangsport til Leknes.
 9. Det skal vurderes mulighet for etablering av ett stoppested for reisende, med informasjonstavler
  e.l., som innfartsportal til Leknes by, Vestvågøy og Vest-Lofoten.